Etický kódex

Účelom kódexu je vymedziť práva a záväzky- štandardné postoje v správaní sa dobrovoľníka/ dobrovoľníčky organizácie Bee Volunteer, o.z., vo vzťahu k tým, s ktorými prichádza do kontaktu počas dobrovoľníckej činnosti. Bee Volunteer je občianske združenie na ktoré združuje, podporuje a vzdeláva dobrovoľníkov pre športové podujatia na Slovensku. Dobrovoľníci sa na základe svojej dobrej vôle vo svojom voľnom čase a bez nároku na finančnú odmenu rozhodujú vykonávať činnosť pre pomoc športovcom a rozvoj športových podujatí na Slovensku. Zároveň sa chcú vzdelávať a rozvíjať svoje kompetencie potrebné pre prácu dobrovoľníka, ale aj pre život.


Základné princípy:

 • k mladým ľuďom pristupujeme vo vedomí ich osobnej dôstojnosti, jedinečnosti, s rešpektom a pochopením s cieľom vytvárať dôveryhodné a priateľské prostredie, v ktorom sa netoleruje diskriminácia a násilie
 • vytvárame prostredie, kde sú pozitívne prijímané vzájomné odlišnosti a odlišný názor
 • podporujeme kritické a kreatívne myslenie mladých ľudí
 • podporujeme prosociálne správanie
 • podporujeme spoluprácu mladých ľudí a vytvárame pre ňu adekvátny priestor
 • vypočujeme a rešpektujeme názor mladého človek
 • vytvárame pozitívne a bezpečné prostredie, kde sa netolerujú hanlivé a ponižujúce výrazy či správanie, alebo manipulácia
 • dbáme na dobré meno a česť organizácie a všetkých členov/ účastníkov podujatí
 • v prípade záujmu a potreby spolupracujeme s rodičmi, učiteľmi a trénermi pričom dbáme na podporu týchto vzťahov


Dobrovoľník má právo:

 • na prípravu na svoju činnosť
 • na jasné pomenovanie rozsahu úloh a zodpovedností spojených s vykonávaním jeho dobrovoľníckej činností
 • povedať "nie", pokiaľ úloha nevyhovuje jeho záujmom, schopnostiam či časovým možnostiam
 • na poskytovanie podpory pri realizácii svojej činnosti a konzultáciu s koordinátorom
 • na zdieľanie a výmenu svojich skúseností s inými dobrovoľníkmi
 • požiadať o pomoc pri príprave a vykonávaní činností
 • požiadať o náhradu nákladov spojených s jeho dobrovoľníckou činnosťou (predseda má právo na základe finančného rozpočtu strediska žiadosť schváliť alebo odmietnuť)
 • v prípade konfliktu počas výkonu činnosti sa obrátiť na koordinátora a získať pomoc pri riešení vzniknutých ťažkostí
 • byť informovaný o činnosti združenia, má právo navrhovať nové aktivity a prezentovať vlastný názor
 • získať na požiadanie spätnú väzbu o svojej činnosti a tiež potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti
 • byť morálne ohodnotený za svoju činnosť


Dobrovoľník má povinnosť:

 • rešpektovať základné hodnoty združenia a morálne princípy, stotožniť sa s poslaním organizácie, ktorú aj navonok reprezentuje
 • absolvovať na miestnej alebo celoslovenskej úrovni prípravu na svoju činnosť
 • plniť dohodnuté úlohy podľa svojich najlepších schopností a vedomostí
 • vo svojej činnosti rešpektovať usmernenia zodpovednej osoby
 • vopred informovať koordinátora, ak nemôže vykonať činnosť, za ktorú prebral zodpovednosť
 • zachovať mlčanlivosť o osobných informáciách detí a mladých, s ktorými prichádza do kontaktu pri svojej činnosti
 • neposkytovať verejné vyjadrenia o činnosti bez dohody s predsedom občianskeho združenia (s výnimkou všeobecných informácií o združení a jeho cieľoch)
 • spolupracovať s ostatnými dobrovoľníkmi
 • rozumne využívať zdroje organizácie, šetriť finančné prostriedky a nikdy ich nepoužívať svojvoľne na nežiaduce účely
 • riadiť sa princípmi organizácie a jej záväznými dokumentami
 • v prípade problémov a nezrovnalostí najskôr ich riešiť priamo so zástupcami organizácie a nie prostredníctvom tretej osoby
 • zdržiavať sa požívania alkoholu, tabakových výrobkov a návykových látok počas dobrovoľníckej služby


Etický kódex nadobudol platnosť dňa 18.12.2022 schválením predsedníctva občianskeho združenia.