Ochrana osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Organizácia BEE Volunteer o.z. so sídlom Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 54 860 440, zapísaná v registri mimovládnych neziskových organizácii vedenom Ministerstvom vnútra SR, pod číslom VVS/1-900/90-64546 ako prevádzkovateľ ktorý spracúva osobné údaje, určila zodpovednú osobu Ing. Petra Laššáka, email: lassak@dev.beevolunteer.sk, tel.: +421904265465.


2. Spracúvanie osobných údajov a účely ich spracovania

Podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) a podľa ustanovení zákona 18/2018 z.z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sme pre spracovateľom vašich osobných údajov, ak ste nám ich poskytli. Z uvedeného dôvodu zodpovedáme za ich ochranu, spôsob spracovania a ostatné činnosti, ktoré nám z predpisov vyplývajú.


Vaše osobné údaje spracúvame len na základe Vášho udeleného dobrovoľného súhlasu.


Účely na ktoré spracúvame Vaše osobné údaje

 • plnenie úloh prevádzkovateľa pri výkone činností,
 • registrácia v internej databáze organizácie,
 • vedenie a správa databázy dobrovoľníkov,
 • zmluvná agenda dobrovoľníkov - príprava a zmluvy o dobrovoľníckej činnosti, evidencia dochádzky, evidencia školení a vzdelávania, evidencia vydaných poverení a splnomocnení, kopírovanie dokladov nevyhnutných na účely zmluvného vzťahu, ako aj plnenie ďalších zákonných a zmluvných povinností,
 • vykonávanie úloh súvisiacich so zabezpečením projektovej činnosti,
 • vedenie a správa databázy prispievateľov a darov,
 • zabezpečenie informovanosti o podujatiach, aktivitách a vzdelávaní,
 • vykonávanie ostatných úloh vyplývajúcich z povinností prevádzkovateľa.


Aké osobné údaje spracúvame

Vaše osobné údaje spracúvame najmä pri registrácii, v zmluvnej agende a vzájomnej komunikácii.

Jedná sa o štandardné údaje, ktoré nám umožnia poskytnúť Vám čo najväčšiu hodnotu pri Vašej

osobnej realizácii a nám poskytnú možnosti, ako Vám v čo najväčšej možnej miere prispôsobiť všetky

naše aktivity a služby ktoré pre vás zabezpečujeme.


Medzi tieto osobné údaje patria:

 • krstné meno, priezvisko, pohlavie, národnosť
 • telefónne číslo, e-mailová adresa
 • adresa trvalého bydliska,
 • dátum narodenia,
 • informácia o vašom dosiahnutom vzdelaní, schopnostiach a zručnostiach,
 • vaša fotografia,
 • vaše preferencie lokalít a športov kde chcete vykonávať dobrovoľnícku činnosť.

 

3. Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame iba počas nevyhnutnej doby, pokiaľ trvá účel ich spracovania.


4. Zabezpečenie a ochrana vašich osobných údajov

Osobné údaje, ktorými disponujeme chránime v najväčšej možnej miere pred ich únikom, zneužitím alebo poškodením, má k nim prístup obmedzený počet oprávnených osôb, ktoré boli preškolené o spôsobe, ako s nimi zaobchádzať a ako ich chrániť.

 

5. Poskytnutie osobných údajov tretí stranám

Pri našich aktivitách prichádzame v rámci spolupráce do kontaktu s ďalšími stranami, ktoré sú prijímateľmi osobných údajov – spravidla prijímatelia dobrovoľníckej pomoci. Sú to:

Fúúdobre, s.r.o. zabezpečuje webovú stránku dev.beevolunteer.sk a správu našej databázy je podľa definície zákona spracovateľom osobných údajov.

Zamestnanci, ktorí pracujú pre organizáciu na základe mandátnych zmlúv, počas doby trvania zmluvného vzťahu.


Marathon Banská Bystrica s.r.o.

Slovenský zväz florbalu

Slovenská gymnastická federácia

Slovenský zväz biatlonu

Slovenský atletický zväz


Okrem našich sprostredkovateľov môžeme vaše osobné údaje zverejniť alebo sprístupniť na základe rozhodnutia súdu alebo iných štátnych orgánov oprávnených požadovať ich zverejnenie a/alebo sprístupnenie a na základe resp. v súlade s povinnosťou uloženou príslušnými právnymi predpismi.

 

6. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.


Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo:

 • požadovať prístup k osobným údajom,
 • na opravu osobných údajov,
 • na vymazanie osobných údajov,
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov.


Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním našej organizácie:

 • písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
 • elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
 • telefonicky na vyššie uvedenom čísle. 

 

7. Úrad na ochranu osobných údajov

Ak sa domnievate, že s vašimi osobnými údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov so sťažnosťou. V takomto prípade privítame najskôr našu vzájomnú komunikáciu a ochotne prípadné nedostatky odstránime.

 

8. Mlčanlivosť

Naša organizácia je povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.


Organizácia je tiež povinná zaviazať mlčanlivosťou o osobných údajoch fyzické osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Povinnosť mlčanlivosti podľa prvej vety musí trvať aj po skončení pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu tejto fyzickej osoby.


Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú platné od 01.11.2022. Akékoľvek budúce zmeny vyššie poskytnutých informácii budú uvedené na tejto webovej stránke a ak to bude nevyhnutné, budú vám zároveň oznámené prostredníctvom e-mailu.